Ochrana osobních údajů (GDPR)

Milí zákazníci, 

rádi bychom vás ujistili, že provozovatel internetového obchodu www.tricka-levne.cz, firma Slunap, s.r.o. se sídlem Komárovské nábřeží 686/8, 617 00, Brno, IČ: 634 87 136 vedený u Krajského soudu v Brně pod značkou C 21454 (dále jen „Slunap, s.r.o.“ nebo „my“) věnuje maximální pozornost zabezpečení vašich osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). 

Veškeré údaje, které shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme třetím stranám, jsou získávány na základně souhlasů zákazníků, našich oprávněných zájmů nebo právního základu dle GDPR článku 6. 

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování, uchovávání, zabezpečení a další procesy spojené s ochranou vašich osobních údajů dle vašich práv jako subjektu osobních údajů se obraťte na email slunap-chrast@seznam.cz.

Zástupce v oblasti ochrany osobních údajů: Michal Cemper, tel: 737 204 792

Jaké údaje zpracováváme? 

V rámci společného kontaktu zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: 

 1. Identifikační údaje – typicky jméno a příjmení, vaše uživatelské jméno nebo heslo, pokud jste registrovaní v zákaznickém portále, IČO a DIČ pokud jste podnikatel a kontaktní údaje zástupců právnických osob.
 2. Kontaktní údaje jedná se o všechny údaje umožňující kontakt se zákazníky pro případ řešení objednávky ve smyslu smluvního závazku. Mezi tyto údaje patří fakturační a doručovací adresa, telefon a email.
 3. Údaje o vašich objednávkách – v případě objednávky zpracováváme obsah objednávky, její cenu, údaje o přepravovaných zásilkách, typu zboží a číslo účtu.
 4. Údaje o vašem chování na webu – v rámci zlepšování zákaznických služeb sledujeme chování zákazníků na webu, tj. produkty, které si prohlížíte, stránky, které zobrazujete a údaje o zařízení, na kterém web zobrazujete vč. IP adresy bez možnosti geolokace. 

 

Oprávnění ke zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu a pro různé účely a to na základě: 

 1. Platného a aktualizovaného souhlasu ke zpracování osobních údajů, kterým dáváte svolení ke zpracování výše zmiňovaných kategorií osobních údajů dle GDPR čl. 6, písmena a;
 2. Smluvních závazků vzniklých mezi eshopem a zákazníkem na základě objednávky dle GDPR čl. 6, písm. b;
 3. Plnění právních povinností, které jsou eshopu ukládány jinými zákony České republiky dle GDPR čl. 6 písm. c;
 4. Oprávněného zájmu dle GDPR čl. 6, písm. f;
 5.  

Zda zpracování probíhá s vaším souhlasem nebo bez vašeho souhlasu se odvíjí na základě účelu tohoto zpracování. Např. kontaktní adresa je zpracována bez vašeho souhlasu, ale osobní údaj je využit pouze pro plnění smluvního závazku – tedy dodání vaší objednávky – nikoliv pak k zasílání reklamních sdělení prostřednictvím poštovních služeb. 

Účely zpracování 

V případě společné komunikace může nastat několik situací, při kterých zpracováváme vaše údaje: 

 1. Zpracování na základě plnění smlouvy 

V případě, že vytvoříte objednávku, uzavíráte s námi obchodní smlouvu dle Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě provádíme zpracování osobních údajů pro potřeby plnění smluvních závazků, které z uzavření této smlouvy vyplývají. 

V případě, že objednáváte jako fyzická osoba, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem vyřízení objednávky. 

V případě objednávky právnickou osobou zpracováváme identifikační a kontaktní údaje za účelem vyřízení objednávky. Zároveň zpracováváme kontaktní údaje k osobě oprávněné jednat za právnickou osobu. 

Osobní údaje fyzických osob, právnických osob a fyzických osob zastupujících právnickou osobu použijeme v případě: 

 • Komunikace o objednávce, typicky zaslání jejího potvrzení, stavu vyřízení a dalších procesních kroků
 • Reklamace
 • Dalších požadavků
 • Platby za objednávku a přepravy objednávky k zákazníkovi; v tomto případě také probíhá předání výše zmíněných osobních údajů třetím stranám, jak je popsáno v kapitole Další zpracovatelé osobních údajů 

Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu plnění smlouvy, minimálně však 2 roky dle zákonné záruční lhůty. 

 1. Zpracování na základě oprávněného zájmu 

V případě objednávky a uzavření smlouvy uchováváme kontaktní a identifikační údaje a údaje o objednaných službách na základě oprávněného zájmu, tedy bez vašeho souhlasu, za účelem ochrany právních nároků a vedení vnitřních statistik, analýzy a kontroly. Oprávněnými zájmy jsou v tomto případě ochrana právních nároků a vedení vnitřních statistik a analýz směřujících k lepšímu poskytování zákaznických služeb. 

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a vnitřní kontroly poskytovaných služeb zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení, v rámci kterého je třeba tyto osobní údaje poskytnout, zpracováváme osobní údaje po celou dobu trvání těchto řízení. 

V rámci oprávněného zájmu zpracováváme kontaktní a identifikační údaje zákazníků a údaje o objednaných službách za možným účelem zasílání obchodních nabídek emailem; oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů. Osobní údaje pro tyto účely uchováváme po dobu 6 měsíců od poslední objednávky. 

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku. 

 1. Zpracování na základě právních povinností 

Jako právnímu subjektu nám zadává český zákon jisté povinnosti. V případě  zpracování osobních údajů z tohoto důvodu, např. pro účely účetnictví, nepotřebuje eshop souhlas zákazníka, neboť povinnost ukládá samotný zákon. V takovém případě jsou zpracovávány kontaktní a identifikační údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování následujících právních předpisů: 

 • Zákon č. 89/2010 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud objednáváte jako fyzická osoba)
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 536/1991 Sb., o účetnictví 

Úložní doba osobních údajů zpracovávaných na tomto základě je 10 let. 

 1. Návštěva eshopu 

V případě návštěvy na eshopu, např. při vytváření objednávky, nákupním procesu a výběru zboží, ukládáme do vašeho zařízení a následně z něj čteme malé soubory, tzv. cookies. Tyto malé soubory jsou pro vás neškodné a nijak neovlivňují chod vašeho zařízení. Některé z těchto souborů umožňují sledovat vaše aktivity během prohlížení našich stránek až do momentu, kdy stránky zavřete a tyto cookies se vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po určitou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. 

Některé cookies do zařízení ukládá přímo eshop. Tyto cookies pomáhají: 

 • Zaznamenat a ověřit si váš souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tento typ cookies zajišťuje správný chod eshopu. V případě zablokování tohoto typu cookies vám nebudeme schopni nabízet služby eshopu v plném rozsahu. 

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies: 

 • Sledující návštěvnost eshopu, jeho jednotlivých stránek a umožňující vytváření statistických přehledů a měření účinnosti reklamy
 • Umožňujících sledování vaše chování třetím stranám, které jej mohou použít k účelům:
  • Sběru dat o vašem chování na eshopu a dalších stránkách
  • Zobrazování reklam a přizpůsobených nabídek na cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránek než je eshop 

Za účelem takto cílených reklam eshop předává třetím stranám, typicky pak reklamním a sociálním sítím, údaje o vašem chování na webu. Tyto údaje však eshop předává bez kontaktních a identifikačních údajů. Seznam těchto třetích stran najdete v kapitole Zpracovatelé osobních údajů. 

Údaje získané na základě cookies eshop zpracováváme s ohledem na oprávněný zájem dle GDPR čl. 6, písm. f. Díky těmto údajům nabízíme lepší služby a dosahujeme vyšší kvality poskytování služeb. 

Pro ukládání těchto osobních údajů využíváme dobu 12 měsíců. 

 1. Kontakt přes další kanály 

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím dalších kanálů, typicky pak emailem, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí, dochází ke zpracování uvedených kontaktních údajů na základě oprávněného zájmu za účelem: 

 • Vyřízení požadavků v případě poptávky provedené prostřednictvím těchto kanálů;
 • Evidence požadavků a poptávek;
 • Průkaznosti, že jsme požadavky řádně splnili;
 • Analýzy zlepšování kvality našich služeb; 

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců v případě nerealizované poptávky, v případě realizované poptávky tyto data uchováváme po dobu plnění smlouvy vzniklé na základě této poptávky nebo požadavku, minimálně pak po dobu 2 let. 

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto oprávněnému zájmu máte právo podat námitku.  

 1. Návštěva provozovny 

V případě návštěvy naší provozovny je zpracovávána nahrávka kamerového systému, na které může být zákazník zachycen. 

Sběr těchto údajů probíhá na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany osob pohybujících se po provozovně, což je oprávněný zájem eshopu. 

Pro tuto potřebu uchováváme osobní údaje po dobu 30 dnů. 

 1. Udělení souhlasu

Pokud ještě nevyužíváte naše služby a udělíte svůj dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů, můžeme tyto údaje využít k zasílání emailových nabídek. 

Váš souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Pro odvolání souhlasu využijte emailovou adresu slunap-chrast@seznam.cz nebo jiný ze způsobů popsaných v rubrice Práva subjektů osobních údajů. 

Zpracovatelé osobních údajů 

Všechny výše zmíněné údaje zpracováváme z pozice správce. Jako správce tak stanovujeme vymezené účely, ke kterým lze vaše osobní údaje zpracovávat. 

Vaše osobní údaje můžeme předat dalším subjektům nacházejícím se v roli správce osobních údajů a to: 

 • V rámci plnění zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům, je-li k tomuto podána výzva
 • Na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Návštěva eshopu, a to zejména:
  • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  • Facebook Dublin, se sídlem 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Dublin, Irsko 

Pro zpracování osobních údajů využíváme i služeb dalších zpracovatelů, zejména pak externích přepravců a to pro účely uvedené v kapitole Oprávnění ke zpracování osobních údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

Kompletní a aktualizovaný seznam našich zpracovatelů najdete v dokumentu Seznam zpracovatelů. 

Zpracovatelé osobních údajů poskytnutých eshopem jsou vázáni mlčenlivostí a osobní údaje použijí pouze k účelům výše zmíněným. 

Uzavřením zpracovatelské smlouvy s výše zmíněnými zpracovateli se nerozumí fakt, že těmto zpracovatelům předáváme osobní údaje po celou dobu trvání zpracování osobních údajů. 

Předávání údajů mimo EU 

V rámci nabízených služeb může dojít k předání poskytnutých osobních údajů i mimo Evropský hospodářský prostor. Tato veškerá předání bude eshop uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný správce nebo zpracovatel osobních údajů zaváže dodržovat smluvně dané podmínky o zacházení s osobními údaji v souladu s GDPR. 

Práva subjektů osobních údajů 

Jako subjekt poskytující osobní údaje máte dle GDPR práva, která vám zákonně náleží. Mezi tato práva patří: 

 1. Právo na přístup 

Každý subjekt má právo vědět, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem i po jakou dobu. Zároveň máte právo znát informace o způsobu získávání osobních údajů, jejich předávání a další práva v této problematice. Tyto veškeré informace poskytuje tento dokument Zásady zpracování a ochrany osobních údajů. V případě, že si subjekt není něčím jistý, může vznést dotaz na emailovou adresu slunap-chrast@seznam.cz nebo telefonní číslo +420 737 204 792. 

 1. Právo na opravu 

V případě, že subjekt osobních údajů zjistí nepřesnosti ve zpracování osobních údajů, má právo na opravu a aktualizaci těchto osobních údajů. 

 1. Právo na výmaz 

Subjekt osobních údajů má právo na výmaz osobních údajů. Neplatí to však ve všech případech a u všech osobních údajů. Osobní údaje subjektů vymažeme v případě, že bude splněna jedna z následujících podmínek: 

 • Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu a je vznesena námitka proti tomuto zpracování.

Výmaz osobních údajů se týká pouze těch případů, ve kterých neukládá jejich zpracování povinnost plnění smluvních závazků, právní základ nebo jiný důvod kromě souhlasu a oprávněného zájmu dle GDPR, čl. 6. 

Typicky nelze vymazat osobní údaje uvedené na fakturách z důvodu právní povinnosti uchovávání účetních záznamů pro účetnictví apod. 

 1. Právo na omezení zpracování 

V určitých případech lze nárokovat právo omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou vymazány všechny osobní údaje, jako v případě výmazu osobních údajů, ale pouze redukován objem zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak u tohoto práva není zaručena definitiva omezení zpracování. Právo na omezení zpracování lze aplikovat v těchto případech: 

 • Subjekt popírá přesnost osobních údajů, v takovém případě dojde k omezení zpracování po dobu nutnou k ověření a dohodě správnosti;
 • Osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu, ale subjekt před výmazem preferuje pouze omezení zpracování;
 • Uvedené osobní údaje eshop nepotřebuje pro výše uvedené účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • Je vznesena námitka proti zpracování a to po dobu, po kterou je tato námitka prošetřována; 
 1. Právo na přenositelnost 

Subjekt má právo na získání všech zpracovávaných osobních údajů. Tyto údaje budou poskytnuto ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování 

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu může subjekt osobních údajů vznést námitku proti tomuto zpracování. V případě zpracování pro potřeby marketingových aktivit dojde k vyhovění této námitce, v jiných případech zpracování na základě oprávněného zájmu dojde k posouzení oprávněného zájmu a vyrozumění subjektu o tomto posouzení. 

 1. Právo podat stížnost 

Právo podat stížnost může subjekt uplatnit v případě, že se domnívá o neoprávněném zpracování osobních údajů nebo rozporu s obecně závaznými předpisy. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7. 

Možnost uplatnění jednotlivých práv 

Ve všech záležitost týkající se uplatnění výše zmíněných práv, dotazů ke zpracování osobních údajů, podání stížnosti nebo čehokoliv jiného se může subjekt osobních údajů obrátit na emailovou adresu slunap-chrast@seznam.cz

Žádost subjektu osobních údajů bude vyřešena bez zbytečných odkladů, nejdéle však během 30 dnů od vznesení dotazu. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. 

V Chrasti u Chrudimě,

15. 5. 2018 

Datum poslední revize: 23. 5. 2019