Reklamační řád

obchodní společnosti

Slunap, s.r.o.

se sídlem Komárovské nábřeží 686/8, 617 00, Brno-Komárov

identifikační číslo: 634 87 136

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 214 54

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://tricka-levne.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1. 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u prodaného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (není-li stanoveno jinak). Prodávající neposkytuje zvláštní smluvní záruku za jakost dle § 2113 ve spojení s § 2165 občanského zákoníku nad rámec zákonných ustanovení.

1. 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1. 3. 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1. 3. 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1. 3. 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1. 3. 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1. 3. 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Rozpor s kupní smlouvou 

2. 1. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V  případě,  že  věc  při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou. 

2. 2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží. 

2. 3. V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě se Zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může Zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3. 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

3. 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.

3. 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 

3. 4. Uplatní-li Zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady. 

3. 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. 

3. 6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

4. ZPŮSOBY UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4. 1. Zákazník může uplatnit reklamaci:

4. 1. 1. písemně na adrese výrobny Prodávajícího: Slunap, s.r.o., se sídlem Náměstí 171, 538 51, Chrast u Chrudimě.

4. 1. 2. elektronicky na elektronické adrese slunap.visacky@seznam.cz;

4. 1. 3. telefonicky na čísle +420 737 204 792                                               

4. 2. Zákazník zašle, případně osobně dopraví reklamované zboží na adresu výrobny společnosti Prodávajícího.

4. 3. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení jen pokud Zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.tricka-levne.cz.

4. 4. Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4. 5. Jakmile Zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.

4. 6. Kupující se může informovat o stavu reklamace:

4. 6. 1. Elektronicky na elektronické adrese slunap.visacky@seznam.cz

4. 6. 2. Telefonicky na čísle +420 737 204 792.

5. REKLAMAČNÍ LHŮTY

5. 1. Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží. 

5. 2. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. 

5. 3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

6. Vady odstranitelné a neodstranitelné

6. 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. 

6. 2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. 

6. 3. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud: 

6. 3. 1. reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě; 

6. 3. 2. zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady. 

6. 4. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. 

6. 5. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

6. 5. 1. požadovat výměnu zboží za nové bezvadné;

6. 5. 2. nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

6. 6. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Slunap, s.r.o. v případě prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.Tricka-Levne.cz

8. PŘÍLOHY

8. 1. Reklamační protokol [DOC]

8. 2. Reklamační protokol [PDF]